Home

 

 
     

 

พระอุทัยธรรมานุวัตร ( มนัส สมชาโน )

พระอุทัยธรรมานุวัตร

( มนัส สมชาโน น.ธ.เอก , ป.ธ.๔ , Ph.D. )

รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ

ชาติภูมิ

นามเดิม มนัส สะอาด เกิดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๘ ที่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

อุปสมบท

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๐ ณ พัทธสีมาวัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี

พระครูอุปการโกวิท ( แอ๋ว สุภธมฺโม ) วัดหัวเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์

พระสมุห์แปลง ฐานธมฺโม วัดหนองขุนชาติ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระสำเนียง อายุวฑฺฒโน วัดหนองขุนชาติ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระครูอุปการโกวิท ( แอ๋ว สุภธมฺโม )

อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเมือง ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

พระครูอุทานธรรมนิเทศ ( แปลง ฐานธมฺโม )

อดีตเจ้าคณะตำบลหนองยาง อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

การศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ.๒๕๒๓ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๒๓ สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ ( พ.ม. ) จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต ( พธ.บ. ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้ปริญญาโท ( M.A. ) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมัดราส ประเทศอินเดีย

พ.ศ.๒๕๔๔ สอบได้ปริญญาเอก ( Ph.D. ) สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

การปกครอง

พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๕ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลวนาราม ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดสาลวนาราม

พ.ศ.๒๕๒๕ - ปัจจุบัน เป็นพระจริยานิเทศก์ประจำจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลวนาราม

พ.ศ.๒๕๓๔ - ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ

พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๔๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง

พ.ศ.๒๕๓๔ - ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา

พ.ศ.๒๕๓๕ - ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์ 

พ.ศ.๒๕๔๐ - ปัจจุบัน เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองขุนชาติ

พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เป็นประธานหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดรษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูอุดมจริยาภรณ์

พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระอุทัยธรรมานุวัตร

พัดยศประจำตำแหน่ง พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ( จร.ชท. )


พัดยศประจำตำแหน่ง พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ( จอ.ชท. )


พัดยศประจำตำแหน่ง พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ( จอ.ชอ. )


พัดยศประจำตำแหน่ง พระครูสํญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ( รจจ. )


พัดยศประจำตำแหน่ง พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ

****************************************************************************************

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แสง อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง 

ณ วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


คณะสงฆ์ตำบลหนองฉาง แสดงมุทิตาจิตในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓


คณะสงฆ์ตำบลหนองฉางแสดงมุทิตาจิตในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

คณะสงฆ์ตำบลหนองฉางแสดงมุทิตาจิตในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


เป็นประธานในพิธีฉลองตราตั้งและพัดยศ

พระใบฎีกาณรงค์ชัย สีลเตโช เจ้าอาวาสวัดป่าช้า ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ ในงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท

พระครูอุเทศธรรมาภรณ์ ( สุชาติ รามธมฺโม น.ธ.เอก , ป.บส. ) เจ้าคณะตำบลหนองฉาง เจ้าอาวาสวัดใหญ่


พุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พุทธอุทยานอุทัยธานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

มหาเถรสมาคม
กรมการศาสนา
ธรรมะไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


หนังสือพิมพ์

 

• ไทยรัฐ
• กรมประชาสัมพันธ์
• เดลินิวส์
• มติชน
• ข่าวสด
• สำนักข่าวไทย
• คมชัดลึก
• แนวหน้า
• บ้านเมือง
• ผู้จัดการ
• เนชั่นสุดสัปดาห์
• มติชนสุดสัปดาห์
• กรุงเทพธุรกิจ
• ผู้จัดการรายเดือน
• ฐานเศรษฐกิจ
• เส้นทางเศรษฐกิจ
• ประชาชาติธุรกิจ
• สยามธุรกิจ
• เดอะเนชั่น
• บางกอกโพสต์
• ไทยโพสต์
• บิสิเนสไทย
• โพสต์ทูเดย์
• สยามสปอร์ต
• เนชั่นแชนแนล